Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

A  jelen  adatkezelési  tájékoztató  (továbbiakban Tájékoztató)  azon  személyes  adatokra  vonatkozik, amelyeket Önről a Szoftver Trade Kft. (továbbiakban Szoftver Trade Kft.,  vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel.

Név: Szoftver Trade Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Diadal utca 54/1.

Telefon: +36 (20) 255-7421

Honlap: www.szoftvertrade.hu

Adatvédelmi Tisztviselő neve: Grössing Csaba

Elérhetősége: grossing.csaba@szoftvertrade.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
 • az információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló    évi  CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)

 

2 Az adatkezelés elvei

A személyes adatok  kezelését  jogszerű  és  átlátható  módon  kell  végezni,  biztosítva  a  természetes személyeknek  a  rájuk  vonatkozó  személyes  adatok  kezelésének  tisztességességét  („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes  adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

A Szoftver Trade-nek biztosítania  kell,  hogy  a  személyes  adatok  pontosak és  naprakészek  legyenek,  szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Szoftver Trade-nek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési  intézkedések alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő  biztonsága, ideértve  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével, megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  is  („rendelkezésre  állás, integritás  és bizalmas jelleg”).

 

3 Alapfogalmak

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás, tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,  elvesztését,  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.szoftvertrade.hu internetes oldal.

Szolgáltatás(ok): az  Adatkezelő  által  üzemeltetett  valamint  az  Adatkezelő  által  biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon keresztül.

Adatkezelési Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti  tagságra,  a  szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 2. b) az egészségi állapotra,  a  kóros  szenvedélyre  vonatkozó  személyes  adat,  valamint  a  bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy  a megerősítést  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet arra  vonatkozóan,  hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes  adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben  a  személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama,  vagy  ha  ez  nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá  vonatkozó  személyes  adatokat,  az  adatkezelő  pedig  köteles  arra,  hogy  az  érintettre  vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett  tiltakozik az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás:  az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak  kezelését kifogásolja,  és  az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit  önállóan  vagy  másokkal  együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező szervezet,  aki  vagy  amely  az  adatkezelővel  kötött  szerződése  alapján – beleértve  a  jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adatokon  végzett  bármely  művelet  vagy  a műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása, megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adatok  további felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang- vagy  képfelvétel  készítése,  valamint  a  személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:  ha  az  adatot  meghatározott  harmadik  személy  számára  hozzáférhetővé  teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés:  az  adatok  felismerhetetlenné  tétele  oly  módon,  hogy  a  helyreállításuk  többé  nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés:  az  adatokat  tartalmazó  adathordozó  teljes  fizikai  megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a  műveletek végrehajtásához  alkalmazott módszertől  és  eszköztől, valamint  az alkalmazás  helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés:  a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek  következtében  további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes  személyre  vonatkozik,  feltéve, hogy  az  ilyen  további információt  külön  tárolják,  és technikai  és  szervezési  intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított  vagy  azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akiről vagy amiről szerződéskötés céljából a Szoftver Trade adatot tárol.

 

4 Ügyfelek nyilvántartása

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Ügyfél neve

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél székhelye, telephelye

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél lakcíme

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél személyi az. száma

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél elérhetősége

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél adószáma

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél cégjegyzék száma

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél bankszámla száma

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Kapcsolattartó neve

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

Kapcsolattartó elérhetősége

ügyfél adminisztráció

jogi kötelezettség teljesítése

4.2 Az adatkezelés időtartama

A Szoftver Trade az Ügyfél nyilvántartással kapcsolatos személyes adatokat az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban Art.) szerint 8 évig tárolja.

4.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a Szoftver Trade munkavállalói, a Szoftver Trade szerződött könyvelője (Ezüsttoll Kft. adószáma: 12213412-2-41), által valósul meg.

4.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az ügyfél nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelési folyamatok során a Szoftver Trade munkavállalói, a Szoftver Trade szerződött könyvelője (Ezüsttoll Kft. adószáma: 12213412-2-41) által valósul meg.

 

5 Számlákkal kapcsolatos adatkezelés

A gazdasági tevékenység során kiállított és beérkezett számlák nyilvántartása

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Ügyfél név

jogszabályi előírás betartása

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél székhely

jogszabályi előírás betartása

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél adószáma

jogszabályi előírás betartása

jogi kötelezettség teljesítése

Ügyfél aláírása

jogszabályi előírás betartása

jogi kötelezettség teljesítése

Fizetendő díj adat

jogszabályi előírás betartása

jogi kötelezettség teljesítése

 

5.2 Az adatkezelés időtartama

Az Szoftver Trade a számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés során személyes adatokat az Art. szerint 8 évig tárolja.

 

5.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a Szoftver Trade munkavállalói, a Szoftver Trade szerződött könyvelője (Ezüsttoll Kft. adószáma: 12213412-2-41), által valósul meg.

5.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

A számla kiállításával kapcsolatosan történő adatkezelés során belföldi adattovábbítás történik a
számlán vevőként szereplő kötelezettségvállaló részére, a papír alapú számla postázásával.

Adattovábbítás
megnevezése

Személyes
adatkategóriák

Címzettje(i)

Továbbítás rendszeressége

Számlázás

ügyfél személyi
azonosító adat

Számlán szereplő
kötelezettségvállaló

számlázás esetén

 

6. Honlap látogatóinak adatkezelése

A Honlap látogatóiról az alábbi adatokat gyűjtjük.

6.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

IP cím

Üzemeltetési, hibakeresési,
biztonsági kivizsgálásokhoz
jelent információt

jogos érdek

6.2 Az adatkezelés időtartama

A Szoftver Trade a gyűjtött adatokat nem tárolja.

6.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelését valamint törlését az Szoftver Trade Kft. munkavállalói végzik.

6.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbítás nem történik.

 

7 Cookie, süti használat a Honlapon

A Honlap zavartalan működése érdekében ún. technikailag szükséges cookie-kat használ, és helyez el a felhasználó gépén. A cookie-k elhelyezését böngészőjében letilthatja, ami a Honlapon működési problémát okozhat.

7.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A cookie-k személyes adatkezelést nem végeznek.

7.2 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Honlap böngészésétől számított 1 napig él, ezt követően törlődnek a felhasználó
számítógépéről.

7.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A cookie-k személyes adatot nem továbbítanak Adatkezelő számára, így személyes adat kezelés,
feldolgozás nem történik.

7.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbítás nem történik.

 

8 Kapcsolattartás a látogatókkal, egyéb adatkezelése

A Honlap látogatói az ott található email címeken keresztül is felvehetik a kapcsolatot az Szoftver Trade munkatársaival.

8.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Email cím

Kapcsolatfelvétel,
információkérés

hozzájárulás

Feladó, érdeklődő által közölt
adatok

Kapcsolatfelvétel,
információkérés

hozzájárulás

8.2 Az adatkezelés időtartama

A Szoftver Trade az adatokat központi címen nem tárolja, csak a címzett postafiókjába kerül a kérés, érdeklődés.

8.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokat a címzett kezeli. A Szoftver Trade külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

8.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbítás nem történik.

 

9 Munkavállalók nyilvántartása

9.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Munkavállaló neve

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló lakcíme

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló szül. hely, idő

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló neme

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló anyja neve

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló adószáma

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló elérhetősége

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló bére

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló személyi azonosító igazolvány száma

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

Munkavállaló lakcímkártyájának száma valamint személyi azonosító száma

nyilvántartás és bérszámfejtés

jogi kötelezettség teljesítése

9.2 Az adatkezelés időtartama

A Szoftver Trade az Munkavállalók nyilvántartással kapcsolatos személyes adatokat az Art. szerint 8 évig tárolja.

9.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a Szoftver Trade munkavállalói, a Szoftver Trade szerződött könyvelője (Ezüsttoll Kft. adószáma: 12213412-2-41), által valósul meg.

9.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az ügyfél nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelési folyamatok során a Szoftver Trade munkavállalói, a Szoftver Trade szerződött könyvelője (Ezüsttoll Kft. adószáma: 12213412-2-41) által valósul meg.

 

10 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. Az emailes kapcsolatfelvételen keresztül kezelt adatok (Office365 rendszer használatából eredően) egy magas rendelkezésre állású, megbízható adatközpontból szolgáltatott (hosztolt) kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem az adatközpontban, az adatközpont szolgáltató, egyben adatfeldolgozó, a Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA, Tel: (425) 882-8080, Fax: (425) 706-7329) által valósul meg. (Bővebb információ: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/privacy-overview#section2)

 

11 Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa Személyes adatait az Adatfeldolgozók részére.

 

12 Adattovábbítás lehetősége

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében a Felhasználó megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Kivételt képez ez alól, ha az Ön által megadott (személyes) adatokat rendelési igény esetén továbbítjuk, ekkor a jogos érdek jogalapján továbbíthatjuk a rendelést teljesítő partnereink és/vagy az adott szolgáltatást nyújtó partnereink, azaz harmadik személyek számára az adatait, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy Ön az igényelt információt, terméket, szolgáltatást, vagy ajánlatot megkapja. Ezen partnereink az Európai Gazdasági Térségében belül találhatóak. Ezen partnereink az Ön személyes adatait adatkezelőként, és a saját adatvédelmi elveik szerint kezelik a továbbiakban. Ön természetesen ebben az esetben is élhet az irányadó jogszabályok által biztosított jogaival, így kérheti az adatai törlését, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

13 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

13.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szoftver Trade-től,
arra vonatkozóan, hogy :
· milyen személyes adatait,
· milyen jogalapon,
· milyen adatkezelési cél miatt,
· milyen forrásból,
· mennyi ideig kezeli,
· a Szoftver Trade kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Szoftver Trade az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

13.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szoftver Trade módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szoftver Trade a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

13.3 A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szoftver Trade-től a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet a Szoftver Trade abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a Szoftver Trade-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szoftver Trade az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

13.4 A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a
Szoftver Trade zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását.

13.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Szoftver Trade személyes adatot hozzájárulása nélkül céltól eltérően felhasznál.

 

14 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

14.2 Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

15 Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen
akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a
személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal
előtte közzéteszi honlapján.

Utoljára módosítva 2019.04.01.